در حال بارگذاری... لطفا شکیبا باشید

 

  • فرهاد روزخوشرئیس هیئت مدیره
  • علی اکبر مجد حکمتمدیرعامل و عضو هیئت مدیره
  • محمدرضا فهمینایب رئیس هیئت مدیره
  • محمدعلی مهدی سلطانیعضو هیئت مدیره
  • سعید محمدعضو هیئت مدیره

دکتر طهماسب مظاهری

عضو شوارای راهبردی

×
دکتر حسین عبده تبریزی

عضو شوارای راهبردی

×
مهندس فرهاد روزخوش

عضو شوارای راهبردی

×
دکتر علی عبدالعلی زاده

عضو شوارای راهبردی

×
دکتر محمدرضا رفیعی

عضو شوارای راهبردی

×
دکتر سیدجواد محمودی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

×
دکتر محمدرضا فهمی

رئیس هیئت مدیره

×
دکتر فریدون درویش زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

×
مهندس حمیدرضا رشادمنش

عضو هیئت مدیره

×
مهندس علی اکبر مجد حکمت

عضو هیئت مدیره

×